Dotacja „Mój Prąd” w 2022 r.

Otrzymaj dotację na fotowoltaikę, magazyny ciepła i energii oraz system HEMS/EMS.

data dodania: 15.03.2020

    data aktualizacji: 15.04.2022

Najważniejsze cechy programu - dotacja Mój Prąd 4.0:

Moj-Prad-logo

Bezpłatny Poradnik Greengy- 5 najczęstszych błędów - dotacje

Szczegóły programu - dotacja „Mój Prąd” na lata 2021-2023 część 1:

Z dotacji „Mój Prąd” mogą skorzystać osoby fizyczne.  Osoby te muszą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i muszą mieć też zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej). Co więcej  Operator Sieci Dystrybucyjnej  (OSD) musi podłączyć mikroinstalację do licznika dwukierunkowego. Nie można skorzystać z dofinansowania, jeżeli zwiększamy moc  już istniejącej instalacji. Przez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem. Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020r. Za zakończone przedsięwziecie uznaje się takie, w którym:

 • za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie – dokonano zapłaty w całości,
 • wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione,
 • dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji.

Dotacja Mój Prąd 4.0 rodzaje dotowanych przedsięwzięć

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

  • Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – przez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

  • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

  • Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się system zarządzania energią w budynku – optymalizacja działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku.
  • Pod pojęciem EMS (ang. energy management system) rozumie się system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia Inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających
   z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodniczymi, według ustalonych priorytetów (bezpośrednie pokrycie potrzeb elektrycznych – magazynowanie energii elektrycznej – magazynowanie ciepła- pokrycie potrzeb chłodniczych) a w przypadku nadmiaru produkowanej energii – oddanie do sieci energetycznej. Nie są kwalifikowane pojedyncze elementy np. inteligentne gniazdka.
   Kwalifikowalność pojedynczego elementu jest uwzględniona w przypadku, gdy jest on częścią składową całego systemu zarządzania energią w budynku (HEMS/EMS).

Miejsce instalacji i okres kwalifikowalności kosztów

Co ważne, nie ma znaczenia, gdzie zamontujemy instalację. Instalację możemy zamontować na dachu budynku (mieszkalnego, gospodarczego itp.)  lub na gruncie. Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW.  Co ważne instalację musimy zakończyć, zanim złożymy wniosek  o dofinansowanie. I tutaj cenna uwaga, dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację. Jeżeli posiadamy np. drugi dom i chcemy tam zainstalować panele, możemy starać się o dofinansowanie na dwie instalacje. Warunkiem jest to, że każda instalacja musi być  podłączona do licznika dwukierunkowego. Pod uwagę brane są instalacje, w których koszty zostały poniesione od  01.02.2020 r. do 31.12.2023 r. przy czym:

 

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia – poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego);
 • zakończenie przedsięwzięcia – przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza.

Dotacja Mój Prąd 2022 wysokość dofinansowania

 1. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

  1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów wskazanych w pkt. c) ppkt a.-c. ) nie więcej niż 4 tys. zł
   na jedno przedsięwzięcie;
  2. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt. c) ppkt a.-c.,
   nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  3. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

   1. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   2. magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator
    o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) –  nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   3. systemu zarządzania energią HEMS/EMS –  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) wskazanych w ust. 1) łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

2. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-meteringktórzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

 1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt b) ppkt a.-c., nie więcej niż 2 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. dla dodatkowych elementów zwiększających auto konsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

  1. magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz
   z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem
   ) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  2. magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator
   o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) –  nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  3. systemu zarządzania energią HEMS/EMS –  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) wskazanych w ust. 2) łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dotacja „Mój Prąd” 2022 wniosek i od kiedy można aplikować

Wnioski można składać od 15.04.2022 do 22.12.2022 lub do wyczerpania środków. Co ważne wnioski można składać wyłącznie online. Wnioski wysłane do NFOŚiGW w formie papierowej będą odrzucane. Wnioski składamy za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). W GWD należy założyć konto, do tego potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód. Co ważne wniosek może złożyć za nas Pełnomocnik. Pełnomocnictwa należy udzielić na specjalnym wzorze, należy podać imię, nazwisko i PESEL Pełnomocnika. Pełnomocnik składa wniosek w GWD za pomocą własnego profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Wymagane dokumenty

Dokumenty, które dołączamy do wniosku:

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej. Wzór dokumentu:
  pdfZaświadczenie Net-billing PP Mój Prąd MP4429.76 KB • Faktura / faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania (jeżeli zostały wskazane);

 • Potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego):
  Dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności mogą być:
  • potwierdzenie dokonania przelewu,
  • dokument KP podpisany przez osobę przyjmująca płatność gotówkową;
  • oświadczenie wykonawcy / sprzedawcy o otrzymaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu, kwoty oraz daty dokonania płatności  w pełnej wysokości przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę),
  • oświadczenie Grantobiorcy (Wnioskodawcy) o dokonaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu (faktury lub paragonu imiennego dołączonych do wniosku) kwoty oraz daty dokonania płatności w pełnej wysokości. Wzór dokumentu:
   pdfOświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności.pdf243.11 KB

 • Zaświadczenie OSD – zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Wzór dokumentu:
  pdfWzór zaświadczenia OSD.pdf325.49 KB


 • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie. Wzór dokumentu:
  pdfPełnomocnictwo do złożenia wniosku.pdf560.56 KB


 • Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS). Wzór dokumentu:
  pdfProtokół odbioru prac od wykonawcy.pdf628.83 KB

 • Dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej
UWAGA: Dokumenty tego samego typu np kilka faktur należy zeskanować lub skompresować do jednego pliku np. zip

Możliwość łączenia z innymi programami i ulgami

Co ważne, nie możemy ubiegać się o dofinansowanie jeżeli instalacja (lub jej część) sfinansowaliśmy już z innych środków publicznych. Mowa tutaj o np. programach gminnych, środkach UE, kredytach na warunkach preferencyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wynika z tego musimy zdecydować się, która forma dofinansowania jest dla nas korzystniejsza.

Dobra wiadomość jest taka, że dotację z programu „Mój Prąd” możemy natomiast połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Trzeba przy tym jednak zwrócić uwagę na fakt, że kwotę przedstawioną do odliczenia od podatku musimy pomniejszyć o kwotę otrzymanego dofinansowania.  W przypadku rolników skorzystanie  z ulgi rolnej wyklucza możliwość wystąpienia o dofinansowanie z programy „Mój Prąd”. Wszystkich zainteresowanych dotacją „Mój Prąd” ucieszy fakt, że dofinansowanie udzielone w ramach programu „Mój Prąd” jest też zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT. We wniosku o dofinansowanie musimy podać kwoty brutto. Musimy też pamiętać, że do wniosku należy dołączyć kopie faktur za montaż i dostawę instalacji. Nie ma możliwości podłączenia innego dokumentu potwierdzającego zakup np. umowy cywilno-prawnej.

Dodatkowo dotacja Mój Prąd 4.0 daje możliwość skorzystania z dofinansowania osobom, które  rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-meteringktórzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.  Więcej o warunkach i kwotach dofinansowania można przeczytać powyżej w podpunkcie Mój Prad 2022 wysokość dofinansowania.

Obowiązek informacyjny - tabliczki

 Zgodnie z regulaminem czwartej edycji jesteśmy zobowiązani do informowania o otrzymanym dofinansowaniu poprzez umieszczenie tabliczki w miejscu inwestycji np. na płocie lub budynku. Obowiązek ten spoczywa na beneficjentach w okresie realizacji zadania oraz przez 5 lat od daty otrzymania dofinansowania. Tabliczkę trzeba umieścić niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu i nie później jak dwa miesiące od tego dnia. Tabliczka musi być wykonana z trwałego materiału np. drewno, metal lub tworzywo sztuczne. Do tego celu nie można wykorzystać np. dykty lub papieru lub innych materiałów o niskiej trwałości. Tabliczka powinna być w formacie nie mniejszym jak A4, sugerowany format to A3. Na tablicy powinny znaleźć się 4 logotypy (w kolorze) oraz napis Inwestycja Proekologiczna Wsparta w Programie Mój Prąd. Na tablicy nie można umieszczać innych informacji oraz znaków graficznych, w tym logotypów firm instalujących panele. Koszt wykonania tablicy i jej powieszenia spoczywa na beneficjentach.

Wzór tabliczki. 

Źródło: mojprad.gov.pl

Dodatkowe wymagania

Korzystając z programu dotacja „Mój Prąd” musimy zobowiązać się do eksploatacji instalacji przez przynajmniej 5 lat od daty wypłaty dofinansowania we wskazanej we wniosku lokalizacji.  Jeżeli przed upływem 5 lat chcielibyśmy rozbudować instalację, nie ma ku temu przeciwskazań pod warunkiem, że rozbudowa nie będzie się wiązała z demontażem elementów, które podlegały dotacji. Co ważne rozbudowa nie będzie zakwalifikowana jako nowa instalacja, to znaczy, że nie będziemy mogli starać się  o dofinansowanie na nią z programu Mój Prąd. Założeniem programu „Mój Prąd” jest także to, aby dotowane były wyłącznie nowoczesne ogniwa. Właśnie dlatego dopłatę możemy uzyskać jedynie na komponenty, które zostały wyprodukowane w okresie 24 miesięcy przed dokonaniem instalacji.

„Mój Prąd” 2022 główne zmiany

 • wprowadzono dofinansowanie na magazynowanie ciepła oraz/lub energii elektrycznej oraz system zarządzania energią HEMS/EMS,
 • jest dedykowany dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.
 • kwoty dofinansowania są uzależnione od zakresu inwestycji.

SPRAWDŹ TEŻ INNE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na fotowoltaikę, pompy ciepła i solary.