Ulga termomodernizacyjna

Odlicz od dochodu do 53.000 PLN

data dodania: 4.02.2021

    data aktualizacji: 11.02.2022

Ulga termomodernizacyjna - najważniejsze informacje

Greengy logo

Bezpłatny Poradnik Greengy- 5 najczęstszych błędów - dotacje

Ulga termomodernizacyjna szczegóły:

Na co można wykorzystać ulgę?

Ulga termomodernizacyjna zaczęła obowiązywać na początku 2019 roku. Jest to bardzo skuteczny sposób na to aby obniżyć koszt termomodernizacji budynku. Można z niej skorzystać np. montując instalację fotowoltaiczną, panele solarne lub pompę ciepła. W przypadku fotowoltaiki możemy odliczyć  zakup ogniw fotowoltaicznych oraz całego osprzętu. Dodatkowo możemy odliczyć też koszt wykonania projektu instalacji fotowoltaicznej oraz koszt wszystkich innych usług związanych z montażem fotowoltaiki. Warto o tym pamiętać, gdyż możemy odliczyć aż do 53.000 PLN. To sprawia, że inwestycje te stają się jeszcze bardziej opłacalne. Dodatkowo ulgę termomodernizacyjną można łączyć z Programami „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”  i tym samym jeszcze bardziej obniżyć koszt inwestycji.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna ma na celu wsparcie termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Polsce. Jest to ulga, którą stosujemy w PIT. Polega ona na tym, że koszt termomodernizacji możemy odliczyć od dochodu. Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z ulgi nie skorzystają:

  • właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, np. blokach, kamienicach itp.;
  • posiadacze lokali przemysłowych i komercyjnych w budynkach wielorodzinnych;
  • właściciele budynków mieszkalnych, które w większości wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej.

Co ważne odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych. Z ulgi termomodernizacyjnej nie skorzystamy w przypadku budynku będącego w budowie.

Z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. ( PIT-36, PIT-37, PIT-36L – podatek liniowy, PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ). Co ważne możemy odliczać koszty pod warunkiem, że zakończymy przedsięwzięcie termomodernizacyjne w danym budynku  w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, jesteśmy zobowiązani zwrócić ulgę. Musimy to zrobić poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych od dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Ulga termomodernizacyjna - ile możemy odliczyć?

Możemy odliczyć nawet 53.000 PLN w odniesieniu do  wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych we wszystkich budynkach, których jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem. I tutaj cenna uwaga: limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Określamy go dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Jest to cenna informacja dla małżonków, gdyż wynika z tego, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie. Oznacza to, że każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 PLN.

Ulga termomodernizacyjna zmiany 2022 - kto nie skorzysta z odliczenia?

‼Od 1 stycznia 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku i wynosi ona teraz 30.000.PLN.  Jeżeli nasz roczny dochód jest mniejszy niż 30.000 PLN lub jest równy tej kwocie, to nie zapłacimy od tego zaliczki na podatek PIT. W takiej sytuacji nie będziemy mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Jak uzyskać zwrot z podatku za fotowoltaikę, pompę ciepła lub solary?

Aby uzyskać zwrot z podatku za fotowoltaikę, pompę ciepła lub solary przede wszystkim musimy złożyć deklarację podatkową.  Tak jak było już wspomniane wcześniej w zależności od sposobu rozliczenia, można odliczyć wydatki od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) bądź przychodu (ryczałt).  Jeżeli jesteśmy czynnymi podatnikami VAT odliczone kwoty dotyczą wartości netto (bez VAT), a pozostali podatnicy wykazują kwoty brutto (z VAT).

Co ważne wydatki, które wykazujemy w zeznaniu, muszą być poniesione w roku, którego ono dotyczy.  Trzeba też pamiętać, że ulga termomodernizacyjna ma limit – maksymalna kwota zwrotu na podatnika wynosi 53.000 PLN. Co więcej, gdy wysokość odliczenia jest wyższa od uzyskanego w danym roku dochodu/przychodu, wówczas pozostała kwota może zostać rozliczona w kolejnym roku, aczkolwiek nie dłużej niż przez kolejnych 6 lat. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. W przypadku małżonków, jeżeli posiadają oni nieruchomości objęte współwłasnością łącznąlimit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Ulga termomodernizacyjna - przydatne rady

  1. Wysokość wydatków ustalamy  na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Dlatego tak ważne jest aby realizować inwestycje tylko u przedsiębiorców rozliczających VAT i wystawiających faktury. Firma Greengy jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług. O ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Żeby otrzymać zwrot kosztów poniesionych w ramach ulgi inwestycyjnej nie musimy wykonywać audytu energetycznego. Jedyne co  potrzebujemy do rozliczenia to wystawiona faktura przez dostawcę i wykonawcę instalacji.
  2. Obowiązek doliczenia zrefinansowanych wydatków uwzględnionych w uldze (odliczonych w zeznaniu podatkowym). Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
  3. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach. Nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
  4. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT. Na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku. W przypadku, gdy na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.
  5. Ulgę wykazujemy w załączniku PIT/O oraz w deklaracji podatkowej – poprzez wskazanie sumy odliczeń wykazanych w PIT/O. W przypadku, gdy nasze dochody za dany rok były niższe od kwoty ulgi wówczas wykazujemy  ulgę wyłącznie do wartości dochodu. Pozostałą wartość wydatków przenosimy na kolejne lata. 

Co nie podlega odliczeniu?

Nie możemy odliczyć od dochodu środków, które otrzymaliśmy w ramach Programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”. Wartość inwestycji musimy pomniejszyć o kwoty, które uzyskaliśmy w ramach tych Programów. Wynika to z tego, że nie możemy odliczyć wydatków, których faktycznie nie ponieśliśmy, gdyż zostały one nam zrefinansowane (zwrócone). Żeby to lepiej zrozumieć – odliczyć możemy tylko te wydatki, co do których ponosimy ciężar ekonomiczny, innymi słowy, które uszczuplają nasz majątek. Na przykład jeżeli wydatki są sfinansowane pożyczką/kredytem, których spłata nas obciąża wówczas są traktowane jako sfinansowane przez nas i podlegają odliczeniu. Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już nasze zobowiązania podatkowe. Zasada ta dotyczy nie tylko Programów „Czyste Powietrze” i Mój Prąd”. Poniżej dokładne informacje.

Odliczeniu nie podlegają też wydatki w części, w jakiej zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Czy ulgę termomodernizacyjną można łączyć z innymi ulgami?

Nie możemy łączyć ulgi termomodernizacyjnej z inną ulgą podatkową, ale tylko jeżeli obie ulgi dotyczą tego samego przedsięwzięcia. Co za tym idzie nie ma problemu, aby połączyć ulgę termomodernizacyjną z ulgą prorodzinną, ulgą na Internet czy inną ulgą, która nie jest powiązana z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

SPRAWDŹ TEŻ INNE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na fotowoltaikę, pompy ciepła i solary.