Dotacja Agroenergia 2022 r.

Dofinansowanie na OZE i magazyny energii dla rolników

data dodania: 1.08.2021

    data aktualizacji: 9.02.2022

Agroenergia 2022

W lipcu 2021 ruszył nowy nabór w ramach programu Agroenergia.  Wnioski można składać od 20.07.2021 dla Części II oraz od 1.10.2021 dla Części I. (co obejmują poszczególne Części Programu w sekcji „Na co można uzyskać dofinansowanie). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program ma być realizowany do 2027 roku, jednak podpisywanie umów ma zakończyć się 31.12.2025 roku.

Agroenergia logo

Bezpłatny Poradnik Greengy- 5 najczęstszych błędów - dotacje

Kto może skorzystać z dotacji Agroenergia 2022?

Program jest skierowany do dwóch grup beneficjentów:

 1. Osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo
 2. Osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Tegoroczna edycja programu Agroenergia 2022 jest podzielona na dwie części. W Części 1 dofinansowanie będzie można uzyskać na instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej. 50 kW stanowi ustawową granicę pozwalającą zakwalifikować przedsięwzięcie do mikroinstalacji. W Części 2 dostaniemy dofinansowanie na biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.

Dotacja czy pożyczka - co mogę otrzymać?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) zaplanował, że w ramach Części 1, dofinansowanie będzie można uzyskać w formie dotacji. W Części 2 będzie można uzyskać dotację jak i pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Natomiast warto też sprawdzać dokładne warunki udzielania dofinansowania w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), gdyż niektóre uruchomiły, również dla Części I, pożyczkę zwrotną ze środków WFOŚiGW  – jako uzupełnienie dotacji.

Wnioski Agroenergia 2022

Nabór wniosków w ramach Części 1 i Części 2 odbywał się oddzielnie. Na początku przyjmowanie wniosków uruchomiono jedynie dla Części 2 programu. Od 20 lipca 2021 trwał również nabór do Części 1 programu jednak, był on początkowo skierowany do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). WFOŚiGW będą rozdysponować środki. 1.10.2021  rozpoczął się nabór dla beneficjentów końcowych czyli rolników. Nabór dla rolników nastąpił po zawarciu umów udostępnienia środków między NFOŚiGW a poszczególnymi WFOŚiGW. Wnioski do Części 1 należy składać  do WFOŚiGW odpowiednich, ze względu na lokalizację inwestycji. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do 30.09.2025 lub do wyczerpania puli środków na ten cel.

Agroenergia 2022 wniosek - gdzie składać

Agroenergia 2022 –  wnioski składamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) odpowiedniego ze względu na lokalizację inwestycji. Wniosek do Agroenergia 2022 składamy za pomocą Portalu Beneficjenta, który znajduje się na stronie WFOŚiGW.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie WFOŚiGW (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
 2. Rejestracja w Portalu Beneficjenta następuje poprzez podanie imienia, nazwiska, nr PESEL i e-maila osoby będącej wnioskodawcą (osobą fizyczną) w Programie Agroenergia. W przypadku Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych przy rejestracji należy podać dane jw. identyfikujące osobę reprezentującą osobę prawną, natomiast w samym wniosku o dofinansowanie, w polu A.2. INFORMACJE OGÓLNE, należy wybrać właściwe zaznaczenie (A.2.2.).
 3. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny w zakładce „AGROENERGIA” (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 4. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 5. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedniego ze względu na lokalizację inwestycji

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)  – jeżeli dany Fundusz udostępnia taką możliwość.

Uwaga: Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja – wysłana pocztą lub ePUAP.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Wysokość dofinansowania - ile można zyskać?

W ramach programu Agroenergia 2022 można otrzymać dotację do 20% kosztów kwalifikowanych, w zależności od mocy zamontowanej instalacji.

Dla przedsięwzięć o mocy:

 od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15.000 PLN,
 od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25.000 PLN.

Dofinansowanie można uzyskać też na instalacje hybrydowe, czyli takie, które łączą ze sobą  instalację fotowoltaiczną z pompą ciepła lub instalację wiatrową i pompę ciepła. W takim przypadku, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższym zestawieniem na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz otrzymujemy dodatek w wysokości 10.000 PLN.

Oprócz tego, możliwe jest otrzymanie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Dla otrzymania dotacji konieczne jest również zintegrowanie magazynu ze źródłem energii.

I tutaj ważna informacja za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione od 1.06.2021 do 30.06.2027 roku. Co ważne koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie nie są uznawane.

Najważniejsze warunki dofinansowania:

 • inwestycji nie możemy rozpocząć przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • nie dostaniemy dofinansowania na modernizację lub rozbudowę już istniejących instalacji, dotacja obejmuje jedynie instalacje nowopowstające,
 • dotację możemy łączyć z ulgą termomodernizacyjną (kwotę do odliczenia od podatku musimy pomniejszyć o kwotę otrzymanego dofinansowania),
 • nie możemy łączyć dotacji z Agroenergii z innymi programami realizowanymi ze środków publicznych np. Mój Prąd i Czyste Powietrze. Wyjątkiem są środki zwrotne z WFOŚiGW, które możemy łączyć z dotacją Agroenergia.
 • korzystając z „Agroenergii” nie będziemy mogli skorzystać z ulgi w podatku rolnym,
 • musimy eksploatować instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia (czyli  po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz po zawarciu umowy z Zakładem Energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, po uzyskaniu protokołu odbioru),
 • dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji, czyli już po zakończeniu projektu,
 • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

SPRAWDŹ TEŻ INNE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na fotowoltaikę, pompy ciepła i solary.