Dotacja Program „Czyste Powietrze” 4.0

Otrzymaj dotację do 69.000 PLN na prace termomodernizacyjne

data dodania: 10.03.2020

    data aktualizacji: 25.01.2022

Najważniejsze cechy Program Czyste Powietrze 2022

Dotacja Program Czyste_Powietrze-logo

Bezpłatny Poradnik Greengy- 5 najczęstszych błędów - dotacje

Dotacja „Czyste Powietrze” 2022 - szczegóły

Informacje ogólne o Programie

Dotacja Program „Czyste Powietrze” rozpoczął się w 2018 roku i potrwa do 2029 roku. Umowy będą podpisywane do końca 2027, natomiast środki będą wydatkowe do 30.09.2029.  Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Co ważne Program zakłada wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Możemy uzyskać dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dodatkowo możemy skorzystać z dotacji na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 25.01.2022 ruszyła już czwarta odsłona Programu.

„Czyste Powietrze 4.0” dla kogo?

Skorzystać mogą z niego osoby fizyczne. Dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. I tutaj dla przypomnienia jednoosobowe działalności gospodarcze mają status osoby fizycznej.

Program Czyste Powietrze 2022 wniosek

W 2022 roku wnioski do Programu „Czyste Powietrze” można składać na trzy sposoby:

  1.  e-wniosek przez Internet za pośrednictwem strony gov.pl. Bezpośredni link do wniosku znajduje się tutaj,
  2.  wniosek papierowy możemy złożyć w Urzędzie,
  3.  wniosek możemy złożyć w banku i przy okazji skorzystać z Kredytu Czyste Powietrze.

W ramach edycji 4.0 uruchomiono dwa sposoby dofinansowania – bezzwrotna dotacja oraz Kredyt Czyste Powietrze, który możemy wziąć w wybranych bankach (opcja niedostępna dla Części 3). Pełna lista banków, biorących udział w Programie znajduje się tutaj. W późniejszym terminie ma zostać jeszcze uruchomiona pożyczka dla gmin dla Części 2 i 3 Programu.

Trzy rodzaje dofinansowania - poziom podstawowy Część I, podwyższony Część II i najwyższy Część III

W ramach programu „Czyste Powietrze” 4.0 wyróżniamy trzy rodzaje dofinansowania – poziom podstawowy Część I i poziom podwyższony Część II oraz poziom najwyższy Część III. Z poziomu podwyższonego i najwyższego mogą skorzystać mniej zamożni.  W ramach wersji podstawowej można uzyskać łącznie do 30.000 PLN dofinansowania.  W wersji podwyższonej maksymalnie do 37.000 PLN. Natomiast w wersji najwyższej do 69.000 PLN.

Progi dochodowe - Program Czyste Powietrze 2022

Z wersji podstawowej Część I mogą skorzystać osoby, których dochód roczny nie przekracza 100.000 PLNPakiet podwyższony Część II jest skierowany do osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 PLN w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 PLN w gospodarstwie jednoosobowym. 

Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą to jego roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie przypominamy, że dla obu poziomów dofinansowania osoby fizyczne muszą być właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Z najwyższego poziomu dofinansowania Część III mogą skorzystać osoby fizyczne, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 PLN w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1260 PLN w gospodarstwie jednoosobowym

lub muszą mieć ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Ponadto osoby te, jak w przypadku Części I i II muszą być właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Często pojawiają się tutaj wątpliwości jak należy rozumieć kryteria podziału na wnioskodawcę oraz gospodarstwa domowe. Od 15.05.2020 nabór wniosków jest prowadzony według zmienionego Programu. W wersji podstawowej Programu musimy wykazać jedynie dochód wnioskodawcy. Kryterium podziału na przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego występuje wyłącznie w Programie podwyższonym i najwyższym.

Bonus za instalację pompy ciepła i fotowoltaiki

Co bardzo ważne, program dodatkowo premiuje instalację pompy ciepła oraz fotowoltaiki. To oznacza, że w wersji podstawowej Część I można starać się o wsparcie do 25.000 PLN przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli zdecydujemy się na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła oraz montaż fotowoltaiki, wówczas możemy starać się o dofinansowanie  nawet do 30.000 PLN. Podczas gdy przy wymianie źródła ciepła na inne, które nie jest  pompą ciepła oraz bez instalacji fotowoltaiki maksymalne dofinansowanie wyniesie 20.000 PLN.  W wersji podwyższonej Część II przy wymianie źródła ciepła oraz montażu fotowoltaiki dofinansowanie może wynieść do 37.000 PLN. Dofinansowanie bez instalacji fotowoltaiki wyniesie do 32.000 PLN. W wersji z najwyższym poziomem dofinansowania Część III przy instalacji fotowoltaiki można uzyskać dofinansowanie do 69.000 PLN. Bez instalacji fotowoltaiki dofinansowanie wyniesie do 60.000 PLN. W wersji podwyższonej oraz najwyższej nie ma dodatkowego progu dofinansowania za wymianę źródła ciepła na pompę ciepła. 

Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że dofinansowanie na fotowoltaikę w ramach „Czystego Powietrza” zostało utrzymane na poziomie do 5.000 PLN. Tymczasem dotacja w ramach „Mojego Prądu” w 2021 obniżyła się z maksymalnej kwoty 5.000 PLN do 3.000 PLN.

Dodatkowy zakres Programu

Program przewiduje też dofinansowanie na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej bez wymiany źródła ciepła. Działania te mogą obejmować: termomodernizację, wentylację mechaniczną oraz dokumentację. W wersji podstawowej do 10.000 PLN,  w wersji podwyższonej do 15.000 PLN a w wersji najwyższej do 30.000 PLN. Jak widać opcja ta jest dobrą wiadomością dla tych, którzy na przykład wymienili już źródło ciepła ale planują dalsze prace termomodernizacyjne.

Rodzaje wspieranych inwestycji - poziom podstawowy - Część I

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Rodzaje wspieranych inwestycji - poziom podwyższony - Część II

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Rodzaje wspieranych inwestycji - poziom najwyższy - Część III

Program Czyste Powietrze Część III rodzaje inwestycji

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych kosztów

Zastrzeżenie dotyczące kotła na węgiel:
Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Możliwość łączenia z innymi Programami i ulgami

Co więcej, dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna – do 53.000 PLN. Bardzo dobra informacja jest taka, że Program „Czyste Powietrze” oraz podatkową ulgę termomodernizacyjną można ze sobą łączyć. Wykorzystanie jednej, nie oznacza konieczności rezygnacji z drugiej. Korzyści wzajemnie się uzupełniają, dlatego warto o tym pamiętać. Trzeba jednak wspomnieć, że  przy odliczeniach wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie uwzględnia się dofinansowania otrzymanego w formie dotacji. Natomiast w przypadku gdy, odliczymy wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej i później otrzymamy zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji jesteśmy zobowiązani doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymaliśmy ten zwrot. Więcej informacji o uldze termomodernizacyjnej znajduje się tutaj. Nie można natomiast łączyć ze sobą dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach Programu „Czyste Powietrze” z ubieganiem się o dotację w ramach Programu „Mój Prąd”. Więcej na temat temat w dalszej części artykułu.  O Programie „Mój Prąd” można przeczytać tutaj. Wszystkich ucieszy natomiast fakt, że dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” jest zwolnione  z podatku dochodowego PIT. Nowość w ramach Programu Czyste Powietrze 2022, można łączyć  finansowanie w ramach Czystego Powietrza z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości.

Udogodnienia Programu Czyste Powietrze 4.0

Wielu ucieszy również informacja, że w wersji 4.0 Programu utrzymano finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w przypadku dotacji. Jeżeli chodzi o Kredyt Czyste Powietrze wówczas pierwszy koszt nie może pojawić się wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie do banku. Poprzez pojawienie się kosztu należy rozumieć wystawienie faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego.  Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dotację. Warunek jest taki, że  nie zostały one rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji. W ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie Kredytu Czyste Powietrze.

Czy można złożyć wniosek mając inwestycję dopiero w planach?

Warto też wspomnieć, że przedsięwzięcie nie musi być zakończone czy nawet rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” mając dopiero w planach przedsięwzięcie. Okres, w którym musimy zrealizować i zakończyć przedsięwzięcie wynosi: 

a) dla dotacji w ramach Części 1 i Części  2: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

b) dla dotacji w ramach Części 3: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

c) dla dotacji z Kredytem Czyste Powietrze: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dla wszystkich wariantów nie może to być później, niż do 30.06.2029 r. (Zastrzeżenia do tego terminu można znaleźć w pkt 11.10 Części 1) Programu, pkt 11.10 Części 2) Programu i pkt 11.9 Części 3) Programu)

Budynki w trakcie budowy

I kolejna ważna informacja Program „Czyste Powietrze 4.0, podobnie jak wersja z 2021, nie przewiduje możliwości dofinansowania budynków nowobudowanych – w trakcie budowy. Aby dotacja mogła być przyznana koszt kwalifikowany, na podstawie którego jest wyliczana, musi być poniesiony w budynku istniejącym. Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu lub na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ. Koszty przedsięwzięcia poniesione w budynku w trakcie budowy, nie zostaną uznane w Programie Czyste Powietrze”. 

❗❗Do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego.❗❗

Integracja z Programem „Mój Prąd”

Integracja z Programem „Mój Prąd” nastąpiła już w wersji 2.0 i w roku 2021 została podtrzymana. Polega ona na możliwości uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków. Wcześniej należało złożyć dwa oddzielne wnioski. Jeden dla Programu „Czyste Powietrze”, drugi dla Programu „Mój Prąd”. Istotna zmiana, która pojawiła się w 2021 dotyczy kwoty dofinansowania. W 2020 roku dla obydwu Programów, można było się starać o maksymalnie 5.000 PLN dofinansowania. W 2021 roku w ramach „Mojego  Prądu” mogliśmy uzyskać maksymalnie do 3.000 PLN dotacji natomiast w ramach „Czystego Powietrza”  kwota do 5.000 PLN została utrzymana. Dla Części 3 została nawet podwyższona do 9.000 PLN

Warunki integracji z Programem „Mój Prąd”

Co ważne, integrację tę należy jednak dobrze zrozumieć. Nie możemy skorzystać z dofinasowania na instalację fotowoltaiki w ramach Programu „Czystego Powietrze” oraz jednocześnie z dofinansowania na fotowoltaikę w ramach Programu „Mój Prąd” Jeżeli uzyskamy dotację na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będziemy mogli ubiegać się o dotację w ramach Programu „Mój Prąd”. W drugą stronę działa to identycznie. Gdy uzyskamy dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z  Programu „Mój Prąd”, to nie możemy uzyskać  dofinansowania na fotowoltaikę w Programie „Czyste Powietrze”. Ponadto z Programu „Czyste Powietrze” nie możemy otrzymać dofinansowania na samą fotowoltaikę, musi ona być połączona z wymianą źródła ciepła.

Dotacja Czyste Powietrze zmiany 2022

W 2022 roku nastąpiły następujące zmiany w Programie „Czyste Powietrze”:

  1. wprowadzono Część III z najwyższym stopniem dofinansowania do 69.000 PLN a w kryterium dochodowym uwzględniono prawo do zasiłków,
  2. w drugiej fazie wdrażania Części III ma zostać uruchomione prefinansowanie wydatków oraz pomoc dla wnioskodawców w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji (termin uruchomienia nieznany),
  3. uwzględniono możliwość finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości
  4. umożliwiono dłuższą realizację projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
  5. dopuszczono kotły dwupaliwowe na drewno kawałkowe i pellet,
  6. doprecyzowano wymagania dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

SPRAWDŹ TEŻ INNE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na fotowoltaikę, pompy ciepła i solary.